سهره یا سره را بیشتر بشناسیم

سهره یا سره را بیشتر بشناسیم

سهره که نامش خلاصه شده به سره انواع مختلفی دارد که نیمی از آنها آوازه خوان هستند . آواز خواندنش بریده بریده است و نفسش مانند قناری زیاد نیست اگر آواز قناری را یاد بگیرد […]