اندازه مناسب قفس پرندگان ، هر پرنده به چه انداز قفسی نیاز دارد؟

اندازه مناسب قفس پرندگان ، هر پرنده به چه انداز قفسی نیاز دارد؟

پرندگان در اندازه و گونه‌های مختلفی به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شوند و همه آنان به خانه‌ای امن و ایمن نیاز دارند. خیلی از افراد گمان می‌کنند به دلیل این که پرنده آنان کوچک […]